BaltykApartamenty.com

Bałtyk Apartamenty

Regulamin
Dokonująć rezerwacji, automatycznie akceptują Państwo regulamin

Regulamin

Regulamin rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz rezerwacji na stronie hotelbaltyk.pl. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Bałtyk Apartamenty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo warunki rezerwacji i numer rezerwacji, na który prosimy się zawsze powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.
3. Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) za pobyt na konto firmy Joanna Widy BAŁTYK. Jednocześnie wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
5. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.Odstąpienie od umowy wzajemnej.
6. Płatności należy dokonać do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją.
7. Opłata rezerwacyjna (przedpłata) na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 60 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 30% wpłaconej kwoty. Rezygnacji z rezerwacji należy dokonać pisemnie, ta samą drogą i na te same adresy na które dokonano zamówienia rezerwacji.

8. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z przedpłatą).
9. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 16.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.
10. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą email (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).
11. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.
12. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny COVID-19, w razie obostrzeń pewne usługi mogą zostać zamknięte. Nie wpływa to na świadczenie usługi podstawowej.

Informacja o przetwarzaniu danych

Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem).
W związku z tym Joanna Widy BAŁTYK z siedzibą w Gdyni informuje, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Widy BAŁTYK z siedzibą w Gdyni, ul. M. Kopernika 80, NIP 118-091-51-95, email:
biuro@hotelbaltyk.pl zwany dalej Firmą.

W Firmie utworzony został katalog Danych Osobowych w sprawie którego można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@hotelbaltyk.pl lub listownie na adres Firmy. Firma przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę oraz podmioty współpracujące z Firmą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3) realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4) rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
5) realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
6) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
7) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Firmę lub usług świadczonych przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
8) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1) podmioty i organy, którym Firma jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania od Firmy danych osobowych lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podmioty, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności księgowych lub czynności związanych z działalnością Firmy na rzecz Firmy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3) biura informacji gospodarczej, działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
4) podmioty współpracujące z Firmą, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firma lub usługę świadczoną przez Firma, podmioty współpracujące Firmą
2) obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
4) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
Ważne:
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Firmę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy z Firmą ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Firmą.

W celu dokonania rezerwacji, proszę wypełnić

Formularz rezerwacyjny